Výroční setkání DigiKoalice 2020

Partnerství a spolupráce pro digitální vzdělávání

Druhý týden v prosinci 2020 proběhlo tradiční výroční setkání platformy DigiKoalice, tentokrát v online formátu. Naše platforma sdružuje na 220 organizací, které se věnují podpoře digitálního vzdělávání dětí, žáků i dospělých. Složení DigiKoalice je velmi pestré, sdružuje neziskové organizace, IT firmy, školy, knihovny, akademická pracoviště, subjekty státní správy a další.

Každá organizace vyjadřuje při vstupu do DigiKoalice souznění s principy Memoranda, které akcentují podporu strategickým cílům v oblasti digitalizace ve vzdělávání a celoživotním učení občanů ČR. Tyto cíle společně formulovalo v letech 2013 a 2014 MŠMT a MPSV (ve Strategii digitálního vzdělávání a Strategii digitální gramotnosti). Tento rok končí tato etapa digitalizace, která měla a má za cíl proměnit a zlepšit osobní život každého jednotlivce v české společnosti, ale také nastavit funkční systémové prvky spolupráce a přenosu know-how mezi aktéry ve vzdělávání. Vyhodnocení dopadu této etapy nás ještě čeká, už nyní ale DigiKoalice oznámila změny v kurzu společné práce, které budou pro rok 2021 opřeny o podporu vybraných intervencí v nové Strategii vzdělávací politiky MŠMT do roku 2030+, kterou v říjnu 2020 schválila vláda ČR.

Plány DigiKoalice pro rok 2021

Jednou z priorit pro rok 2021 bude vzájemná podpora základním školám a nižším stupňům gymnázií, které se dobrovolně přihlásí k většímu rozsahu rozvoje IT dovedností a informatického myšlení ve svých školních vzdělávacích programech. Jak informoval na setkání Mgr. Jaroslav Faltýn, předseda DigiKoalice, vedení MŠMT plně podporuje zařazení nového vzdělávacího oboru informatika do RVP ZV a zajištění hodinové dotace tomuto oboru na 2 hodiny na prvním stupni ZŠ a 4 hodiny na druhém stupni. Školy, které budou na proměnu vlastní výuky připraveny nebo se této profilaci již v praxi své školy věnují, budou moci podle svých upravených ŠVP učit již od 1. září 2021. Všechny ostatní školy budou mít čas k adaptaci na tuto změnu do 1. září 2023. Předseda DigiKoalice vyzval organizace v  DigiKoalici, aby nabídly své kapacity a know-how při šíření této inovace do praxe škol. K tomuto tématu oznámil také záměr pozvat členské organizace a další zájemce v lednu 2021 na společný workshop. Zájemci o problematiku se mohou seznámit s modelovými školními vzdělávacími programy pro výuku nové informatiky (ke stažení ZDE, další zdroje www.imysleni.cz, www.digigram.cz, www.gramotnosti.pro/digitalnigramotnost). Tyto materiály společně s učebními texty byly připravovány v letech 2017 až 2020 ve spolupráci všech pedagogických fakult v ČR, NPI ČR a MŠMT. Připraveny byly také učební texty, masivní online kurz a programy vzdělávání učitelů.

S problematikou úzce souvisí také péče a podpora prevence rizikového chování dětí online. Pro tuto problematiku funguje v NPI ČR pod DigiKoalicí poradní skupina, která mapuje takto zaměřené a osvědčené programy primární prevence a v březnu 2021 zveřejní jejich mapu na webech MŠMT a NPI ČR.

Proměna obsahu vzdělávání v oblasti IT dovedností dětí úzce souvisí také se zajištěním digitální infrastruktury a konektivity, v této oblasti je pro MŠMT cenným přínosem aktivní přispívání IT firem a dalších partnerů na dobrou datovou základnu pro systémová rozhodnutí. Zástupci firem ze sítě DigiKoalice (např. ACER, AV MEDIA, BOXED, MICROSOFT) na výročním setkání potvrdili zájem o spolupráci na tomto tématu a poradní skupina v této oblasti bude fungovat nadále i v roce 2021. Při diskusi nebudou chybět učitelé a platformy sdružující a podporující ICT metodiky a školní ICT správce – Jednota školských informatiků, CZECHITAS a další. Právě COVID situace roku 2020 ukázala, že se i v této oblasti prohloubily rozdíly mezi školami, což je důsledek nedostatečného systémového přístupu mezi státem, zřizovateli škol a školami samotnými.

Společně pracujeme na rozvoji digitálního vzdělávání!

NPI ČR avizoval všem partnerům a firmám v digitálním vzdělávání, že se do platformy DigiKoalice může jakákoliv organizace připojit a pomoci budovat sdílenou znalost nejen o vhodných způsobech digitalizace ve vzdělávání, ale také o jejich dopadech na každodenní práci učitelů a na učení dětí samotných. DigiKoalice oznámila plánované změny v Memorandu DigiKoalice, které se od roku 2021 opře o intervence ve Strategii vzdělávací politiky S2030+. Také bylo všem organizacím připomenuto, že mohou využít vzájemný PR servis a spolupráci při sdílení obsahu na sociálních sítích a na webu archiv.digikoalice.cz. V NPI ČR je připravován na jaro 2021 web k tématu Digital skills and jobs, který bude technicky napojen na centrální platformu tohoto tématu v EU. Z národních sítí DigiKoalice je ČR jedna z prvních 8 národních koalic, které toto společné evropské řešení na sdílení a přenos informací budují.

Jednání uzavřeli zástupci MŠMT a NPI ČR poděkováním zástupcům koordinační skupiny DigiKoalice (MŠMT, MPO, MPSV, Úřad vlády ČR, zástupci ICT sektoru), která naslouchá pravidelně dění a hlasu ze sítě organizací DigiKoalice a využívá sítě lidí a organizací k synergiím a spolupráci. Velké poděkování za rok 2020 patří i partnerům DigiKoalice, se kterými se povedlo podpořit kampaň Codeweek, zorganizovat DigiEduHack, realizovat několik meetupů (např. ke kariérnímu poradenství) členských organizací, otevřít katalog nabídek organizací pro školy v době COVID nebo pravidelně každý týden informovat o novinkách ze světa digitálního vzdělávání prostřednictvím facebookové stránky DigiKoalice školám. Výstupem setkání je také přehled plánů a aktivit členských organizací, který vznikl při přihlašování organizací na výroční setkání. Seznam bude NPI ČR průběžně aktualizovat a na začátku roku 2021 ho najdete také na webu DigiKoalice, NPI ČR a Edu.cz.

Děkujeme učitelům, ředitelům škol, asistentům pedagogů a dalším pedagogickým pracovníkům, že jste rok 2020, plný distanční výuky, vzali jako výzvu pro zlepšení svých IT dovedností. Rodičům dětí posíláme ještě větší poděkování, protože bez jejich podpory dětí, učitelů a komunity škol při distanční výuce bychom společně tento rok nezvládli. DigiKoalice jako společná platforma MŠMT, NPI ČR a dalších organizaci je tu pro Vás, abyste měli informace, jak nacházet rovnováhu mezi offline a online světem a nacházeli pro sebe i své žáky ta nejlepší řešení pro podporu učení a svou osobní pohodu. Děkujeme a těšíme se na spolupráci i v příštím roce!