Vyhodnocení Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

(Zpráva přejata v mírně upraveném znění z https://www.msmt.cz/vyhodnoceni-strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020, 24. 5. 2021, a z https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/celkove-vyhodnoceni-strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) předložilo vládě ČR pro informaci materiál „Vyhodnocení Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020“ (dále jen „SDV“). Zpráva obsahuje vyhodnocení plnění Strategie s návrhem dalších kroků, nad kterými proběhnou další jednání na pracovní úrovni. Vláda materiál projednala na svém jednání 17. května 2021. „Z materiálu vyplývá, že tento strategický dokument výrazně přispěl k rozvoji digitálního vzdělávání na českých školách, a to včetně významných intervencí státu do ICT vybavení,“ říká ministr školství Robert Plaga.

Materiál je k dispozici ke stažení zde:

Vyhodnocení SDV.pdf

Vyhodnocení SDV_příloha 1_ detailní plnění opatření.pdf
Vyhodnocení SDV_příloha 2_datová příloha.pdf

V rámci plnění SDV se podařilo:

 • Byl schválen nový rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání představující nový obor Informatika a novou digitální kompetenci. Základní školy dle něj mohou začít učit od 1.9.2021, nejzazší termín pro adaptaci svých školních vzdělávacích programů je 1. 9. 2023 (1. stupeň, resp. 1. 9. 2024 (2. stupeň). Více informací naleznete na revize.edu.cz.
 • Změna RVP proběhla na základě pokusných ověřování konceptu nového oboru Informatika a digitální gramotnosti, a to v projektech Podpora rozvoje informatického myšlení (PRIM) a Podpora rozvoje digitální gramotnosti (DG).
 • Projekty PRIM, DG, MOV (Modernizace odborného vzdělávání), PPUČ (Podpora práce učitelů) a další vytvořily kvalitní vzdělávací zdroje pro učitele i žáky.
 • Bylo vyhlášeno pokusné ověřování vzdělávací oblasti Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích v SOV.
 • Byl zveřejněn Rámec digitálních kompetencí učitele na základě evropského rámce DigCompEdu, zároveň byla pro jeho zavedení na školách vytvořena a zpřístupněna online aplikace pro hodnocení a plánování digitálních kompetencí učitelů Profil Učitel21.
 • Byl revidován standard Studia k výkonu specializované činnosti koordinace v oblasti ICT, který reflektuje týmovou spolupráci a Rámec digitálních dovedností učitele.
 • Byla vybudována síť metodických kabinetů Informatiky a ICT na národní, krajské i oblastní úrovni. Jejich role byla velmi důležitá z hlediska metodického vedení škol v rámci pandemie COVID-19.
 • Byla vybudována krajská síť ICT metodiků, kteří školám pomáhají se zaváděním digitálních technologií do výuky.
 • Spolupráci veřejného, soukromého, akademického a neziskového sektoru na poli digitálního vzdělávání zajišťuje od roku 2016 DigiKoalice (Česká národní koalice pro digitální pracovní místa a dovednosti), která má v současné době více než 220 členů.
 • Rok 2021 byl výrazně poznamenám pandemií COVID-19, uzavřením škol a nutností přechodu na distanční výuku, která ve většině případů probíhala online.
 • Na podzim 2020 MŠMT podpořilo mimořádnými finančními prostředky na ICT přes 4 000 veřejných základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií částkou více než 1,3 mld. Kč, z níž si pořídily cca 62 tis. notebooků, 12 tis. tabletů, přes 200 mobilních telefonů, 1,8 tis. škol si pořídilo některý z druhů softwaru a 1,7 tis. škol si zakoupilo i ostatní učební pomůcky. Došlo tedy k výraznému posunu ohledně vybavení škol digitálními technologiemi. Více informací naleznete ve Zprávě MŠMT z mimořádného šetření k distanční výuce žáků v základním vzdělávání.
 • V důsledku nutnosti přechodu na online distanční výuku v roce 2020 došlo k výraznému zvýšení digitálních kompetencí učitelů a zvládnutí využívání digitálních technologií při distančním vzdělávání je oblastí, kde bylo dosaženo výrazně pozitivního pokroku (viz Tematická zpráva ČŠI „Distanční vzdělávání v základních a středních školách“ z března 2021).

Z předloženého materiálu vyplývá, že Strategie digitálního vzdělávání byla důležitým dokumentem, který výrazným způsobem přispěl k rozvoji digitálního vzdělávání v ČR, přestože ne vždy docházelo k plynulé a důsledné implementaci všech opatření a aktivit. Je zřejmé, že rozvoj digitálního vzdělávání na základě SDV byl výrazně podpořen díky evropským fondům (ESIF). Zejména se jednalo o výzvy Implementace Strategie digitálního vzdělávání I a II, projektů zjednodušeného vykazování (tzv. Šablony I a II), ale i reflektování SDV do individuálních projektů systémových jako SYPO nebo PPUČ. Díky tomu byla vytvořena síť krajských ICT metodiků nebo reputační systém EMA. V následujícím období je však nutné zaměřit se na využívání výstupů projektů v kmenové činnosti MŠMT i NPI ČR.

Rezervy byly v implementaci SDV zaznamenány zejména v oblasti infrastruktury (čtvrtý směr intervence), udržitelné IT správy a opatření týkajících se podpory pedagogického výzkumu (pátý směr intervence). V dalším období je vhodné věnovat těmto tématům náležitou pozornost a spolupracovat napříč sektory. V těchto záležitostech již MŠMT podniká další kroky, v rámci implementace Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ v současnosti připravuje minimální standard materiální vybavenosti školy pro výuku nového pojetí informatiky a digitální gramotnosti. Dále připravuje komplexní metodickou podporu v rámci řešení IT správy včetně toho, že MŠMT v roce 2021 zajistilo zvýšení alokace na nepedagogické pracovníky škol o 1000 úvazků pro základní školy s cílem posílit právě pozici správce ICT. Zároveň je s investicemi v oblasti digitálního vzdělávání počítáno jak v Národním plánu obnovy, tak při přípravě nového Operačního programu Jan Amos Komenský.