Nový závazek!

CÍLE - Metodická podpora pedagogů mateřských a základních škol v práci s inovativními digitálními technologiemi; následná pomoc při efektivním zapojování těchto technologií do výuky. - Kontinuální rozvoj digitálních kompetencí pedagogů mateřských a základních škol s cílem odstranit markantní rozdíl mezi vysokoškolskou (na soudobé trendy pomalu reagující) přípravou pedagogů a reálnou praxí ovlivněnou rychlým vývojem digitálních technologií. - Rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti u současných dětí a žáků, neboť právě tyto schopnosti mohou výrazně ovlivnit jejich budoucí konkurenceschopnost na evropském trhu práce. - Podnícení zájmu o digitální technologie jakožto zdroje poznání již u dětí v předškolním věku pomocí poutavých vzdělávacích projektů; vedení dětí a žáků ke kritickému myšlení při práci s takto získanými informacemi, k jejich třídění a následné interpretaci. ČINNOST - Zřízení 500 metodických kabinetů digitálního vzdělávání v mateřských a základních školách umožňujících: - on-line technickou a metodickou podporu pedagogů, zahrnující infolinku a vzdálenou správu digitálních technologií - seznamování pedagogů, dětí a žáků se soudobými trendy v digitálních technologiích - zdokonalování digitálních kompetencí pedagogů - sdílení vlastních zkušeností a námětů v práci s digitálními technologiemi s pedagogy z ostatních metodických kabinetů - rozvoj digitální gramotnost a informatického myšlení u dětí a žáků - šíření povědomí o soudobých trendech v digitálním vzdělávání mez rodiči i laickou veřejností - Pořádání seminářů o soudobých trendech v digitálním vzdělávání v místech, kde ještě nebyl zřízen metodický kabinet digitálního vzdělávání, s cílem motivovat pedagogy k jeho založení také v jejich mateřské či základní škole - Popularizování aktivit evropské instituce The Digital Skills and Jobs Coalition, jakožto i její národní platformy – Česká národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice)Více informací v detailu závazku – http://archiv.digikoalice.cz/?post_type=digic_pledge&p=4949