Memorandum členů České národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa – staré

(Toto je stará verze memoranda. Pokud chcete vidět aktualizované znění memoranda České národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa, které platí od 1. srpna 2021, jděte na https://archiv.digikoalice.cz/memorandum/. Organizace, které do DigiKoalice vstoupily do 1. srpna 2021 vyjádřily souhlas s tímto memorandem. Aktuálně jsou všichni členové DigiKoalice žádáni, aby potvrdili souhlas s novým memorandem a případně upravili popis svého členství v DigiKoalici.)

 1. Společně pracujeme na tom, aby vzdělávání v oblasti digitálních technologií bylo aktuální, efektivní a poskytovalo každému občanu ČR příležitost rozvíjet v průběhu celého života vlastní digitální kompetence tak, aby byl úspěšný na trhu práce a byl schopen digitální technologie využívat k zajištění svých životních potřeb a spokojeného života. Usilujeme o to, aby při budování své kariérní dráhy měl každý občan dostatek podpory k získání sebejistoty v osvojování vlastních digitálních kompetencí a pojímal svou kariérní cestu a své pracovní místo v synergickém propojení se světem digitálních technologií. Digitální pracovní místo tak pojímáme jako široké označení pro jakoukoliv produktivní činnost člověka, při které efektivně a bezpečně využívá digitální technologie k naplnění stanovených cílů a přispívá tak ke společnému budování a rozvoji digitální ekonomiky ČR.
 2. Respektujeme prioritní cíle Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 a zavazujeme se pomoci formulovat cíle a vize v oblasti digitálního vzdělávání i za horizont roku 2020. Jsme otevření k základním prioritám této strategie:
  • otevření vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních technologií,
  • zlepšení kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi,
  • rozvíjení informatického myšlení žáků.
 3. Respektujeme prioritní cíle Strategie digitální gramotnosti do roku 2020 zavazujeme se pomoci formulovat cíle a vize v oblasti digitální gramotnosti občanů i za horizont roku 2020. Jsme otevření k základním prioritám této strategie:
  • Zvýšení úrovně digitální gramotnosti osob zaměstnaných i nezaměstnaných, podnikajících jako OSVČ na úroveň potřebnou pro efektivní využívání digitálních technologií, na úroveň uplatnitelnou na trhu práce a na úroveň potřebnou pro zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky.
  • Zvýšení schopnosti osob ohrožených sociálním a digitálním vyloučením prostřednictvím využití digitálních technologií ke zlepšení jejich postavení ve společnosti.
  • Zvýšení schopnosti rodin využívat příležitosti a eliminovat rizika související s ukotvováním digitálních technologií do jejich rodinného, školního i volnočasového prostoru.
 4. Ve vazbě na celoevropskou iniciativu Digital Skills and Jobs Coalition jsme připraveni jako signatáři tohoto Memoranda spolupracovat napříč soukromým, akademickým i státním sektorem na vybraných dílčích cílech, které společně formulujeme. Inspirací pro nás jsou tyto základní celoevropské priority v oblasti digitálních pracovních míst:
  • Odborná příprava žáků i studentů pro digitální pracovní místa
   • Propagace účasti žáků a studentů v rozvoji kompetencí pro ICT sektor, případně pro oblasti světa práce, který prostředky ICT využívá
   • Síťování a podpora škol a dalších poskytovatelů vzdělávacích programů v oblasti ICT
  • Vzdělávací mobility žáků, studentů a dospělých
   • Podpora přeshraniční výměny v oblasti praktického vyučování a stáží v ICT sektoru
   • Rozvoj programů podpory mobilit, které vedou k rozvoji kariérového vzdělávání zájemců o digitální pracovní místa
  • Certifikace a uznávání kvalifikací
   • Podpora systémů certifikace digitálních dovedností pro ICT profesionály
   • Rozvoj rámců ICT dovedností a jejich propagace
  • Zvyšování povědomí o roli digitálních technologií ve světě práce
   • Organizace osvětových kampaní s cílem přitáhnout mladé lidi k propojování digitálních dovedností do vlastního vzdělávání a do své další kariérní dráh.
   • Podpořit projekty mladých lidí motivované reálnými potřebami zadavatelů, a tím mladým lidem umožnit objevování světa digitálních pracovních míst.
   • Organizace propagačních kampaní pro děti, žáky, studenty, učitele i dospělé na podporu důležitosti digitálních dovedností
  • Inovace ve vzdělávání a učení se
   • Zvýšit nabídku digitálně kvalifikované pracovní síly prostřednictvím strukturálních změn uvnitř vzdělávacího systému
   • Podporovat dialog mezi průmyslem a vzděláváním s cílem podpořit aktualizaci vzdělávacích obsahů reflektujících svět digitálních pracovních míst.
 5. Chceme podporovat poslání Koalice jako platformy pro šíření pozitivních změn v přístupu k digitálním technologiím, ovšem s důrazem na správnou aplikaci a didaktické zakotvení požadovaných změn.
 6. Zavazujeme se podporovat činnost připravované Aliance Společnost 4.0, jakožto koordinační platformy pro agendy spojené se čtvrtou průmyslovou revolucí, a aktivně rozvíjet ty činnosti a opatření, které budou v oblasti digitálních pracovních míst a digitálního vzdělávání na její úrovni identifikovány jako stěžejní.
 7. Zavazujeme se ke spolupráci s koordinátorem digitální agendy ČR, který v Akčním plánu pro rozvoj digitálního trhu definoval rozvoj digitálních dovedností veřejnosti jako jednu ze svých priorit.
 8. Respektujeme rozložení a zastoupení členů Koordinační skupiny České národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa.
 9. Připojujeme se svým podpisem pod toto Memorandum a zavazujeme se k podpoře při realizaci jednotlivých aktivit spolupráce v tematice digitálních pracovních míst, digitálního vzdělávání a v roli digitálních technologií v osobních i profesních životech občanů ČR napříč členy Koalice.

Stáhnout (PDF, 201KB)