ENERSOL – projekty žáků SOŠ/SOU k trvalé udržitelnosti

ENERSOL je projekt zabývající se úsporou energií, využitím alternativních druhů energie a úsporou pohonných hmot. Mezi jeden z jeho hlavních cílů patří vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energií či energetických úspor.

Publikováno: 24. 11. 2018
Autor: Josef Dašek, Internetový institut z. s.

Z původně česko-holandského projektu vznikl po roce 2004 projekt ENERSOL, který se zaměřuje na úsporu energií, využití alternativních druhů energie a úsporu pohonných hmot.

Realizace projektu

Do projektu ENERSOL, mířící především na studenty středních škol, jsou zapojeny školy napříč Českou republikou. Hlavními tématy projektových prací jsou obnovitelné zdroje energií, energetické úspory a omezování emisí. V průměru se jednotlivých ročníků účastní mezi 75-80 středních škol. Nejvíce jich je z Prahy (15 škol), Vysočiny (14 škol), Středočeského kraje (12 škol) a Jihomoravského kraje (12 škol).

Projektu se mohou zúčastnit všechny školy, nejen ty s technickým zaměřením. Cílovou skupinou projektu jsou žáci i jejich učitelé-koordinátoři EVVO. Vrcholem projektu jsou krajské, celostátní a mezinárodní přehlídky, na kterých vystupují žáci s nejlepším hodnocením odborných porot. Do odborné poroty deleguje tým svých expertů i Národní ústav pro vzdělávání, který se zároveň podílí i na metodice celého projektu.

Vzdělávací agentura Kroměříž zpracovává návrh pravidel pro každý ročník a předkládá radě partnerů. Spolu s tím je každý ročník konzultován s MŽP, aby se následně stanovila témata pro příslušný ročník. Gesci nad projektem každoročně přijímá předseda vlády ČR, ministři MPO, MŠMT a MŽP a hejtmani, radní nebo vedoucí odborů zřizovatelů škol. Projekt je prezentován ve Výborech pro školství nebo životního prostředí v obou komorách Parlamentu ČR.

Projektové práce studentů se věnují zejména obnovitelným zdrojům energií, energetickým úsporám a omezování emisí. Témata mají přesah i do digitálních technologií, kdy se studenti v minulosti věnovali např. webdesignu a multimédiím, stavbě inteligentních domů a jejich dopadu na životní prostředí, návrhu struktury a obsahu webových stránek pro projekt ENERSOL nebo autonomnímu pěstovacímu zařízení, které je ovládáno na dálku a umožňuje sbírat data o pěstovaných plodinách.

Projekt umožňuje žákům a studentům vytvořit si názor na daná témata a následně tento názor vyjádřit před veřejností. Projekt napomáhá k vytvoření partnerského prostředí, ve kterém jsou cílovými skupinami žáci a studenti středních a vyšších odborných škol, jejich učitelé, resp. ředitelé škol a odborníci z firem.