Rozvoj badatelsky orientované výuky přírodních věd – centra kolegiální podpory

Projekt zaměřený na předávání zkušeností s implementací moderních technologií do výuky formou prezenčních setkání pedagogů v centrech kolegiální podpory (CKP) a on-line webinářů.

Publikováno: 20. 7. 2019
Autor: Miroslav Staněk

O projektu

„Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Projekt se věnuje podpoře vzájemného učení škol a pedagogů, a to formou síťování. Vybrané školy z celé České Republiky vytvoří ve svém kraji, Centra kolegiální podpory (CKP) a budou realizovat síť v tématu přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání.

V průběhu tří let bude vytvořeno celkem 42 Center kolegiální podpory po celé republice, které budou předávat zkušenosti pedagogům z ostatních okolních škol, případně dalších zařízení, a to prostřednictvím pravidelných projektových odpolední. Cílovými skupinami, které budou v rámci projektu podpořeny, jsou: děti a žáci, prostřednictvím jejich pedagogů, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci základních a středních škol, kteří budou vzájemně sdílet zkušenosti a vytvářet tak celorepublikovou funkční síť Center kolegiální podpory, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, pracovníci České školní inspekce.“ (vyňato z popisu na projektovém webu)

Cíle projektu

Řešení, které projekt nabízí, podporuje předávání zkušeností mezi pedagogy prostřednictvím sítě spolupracujících škol. Projekt se tedy zaměřuje na kolegiální podporu pedagogů. Jeho cílem je vzájemné sdílení zkušeností formou prezenčních setkání, prostřednictvím on-line webinářů (v prostředí sítě komunity evropských škol eTwinning) a účastí na pravidelných projektových odpoledních. V každém kraji ČR vznikla funkční centra kolegiální podpory (CKP), ve kterých se zapojení pedagogové pravidelně (min. 1x měsíčně) scházejí, sdílejí zkušenosti a prezentují příklady ze své praxe z oblastí badatelsky orientované výuky přírodních věd a polytechnické výchovy, inovativního vzdělávání a badatelsky orientované výuce STEAM pomocí ICT. Dvakrát za rok je uspořádána celorepubliková konference pro účastníky projektu a každý měsíc je uspořádán jeden online webinář, který slouží coby zdroj inspirací pro projektové odpoledne (webináře jsou zaznamenány a uloženy na stránkách projektu). Jedním z typů výstupů jsou také krátká videa („ťubíky“), která ukazují atmosféru přímo na projektových odpoledních zapojených škol.

Náplň práce v centrech kolegiální podpory je odvislá také od technických prostředků, kterými bylo každé centrum vybaveno. Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd je zde realizována pomocí sady čidel PASCO Scientific, základy inženýrských konstrukcí si mohou účastníci odpolední (i webinářů) vyzkoušet pomocí stavebnice iTriangle, která v sobě snoubí konstrukční montážní dílky, sadu senzorů a aktorů a řídící člen založený na platformě Arduino. Vzhledem k zapojení výše uvedených technologií do projektu, uvítala škola spolupráci s firmami, které mají s implementací těchto technologií zkušenosti. Firmy (ITveSkole.cz, o.p.s., T-E-V Pardubice, s.r.o., BOXED, s.r.o.) zároveň vítají možnost být nápomocny coby technická a metodická podpora a pomoci školám překonat počáteční ostych z neznámého a plně využívat didaktických pomůcek jak na projektových odpoledních, tak posléze i v reálné každodenní výuce. Odborníci z těchto firem podporují projekt tím, že vystupují na vybraných setkáních CKP, vedou některé z webinářů a účastní se všech projektových konferencí tak, aby předali nejnovější poznatky z oblasti využívání těch technologií, které vyvíjejí či dovážejí do ČR.

Seznam zapojených škol (na jejichž projektová odpoledne jste srdečně zváni), záznamy z projektových odpolední, inspiračních webinářů a další informace naleznete na: www.cenat.cz.

Identifikátory projektu: Projekt “CENTRUM NATURA” registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000556

Hlavní kontaktní osoba projektu: Ing. Marika Mencnerová, Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s., mencnerova.marika@dakol-karvina.cz