3D tiskárny Be3D YSoft eDee slouží už druhým rokem na gymnáziu v Poličce

Technologie 3D tisku si pomalu, ale jistě nalézá své místo ve vzdělávání na všech typech škol. Také naše gymnázium v Poličce začalo v roce 2015 experimentovat s využíváním 3D tisku ve výuce. Velkým krokem kupředu bylo navázání spolupráce s firmou YSoft.

Publikováno: 15. 3. 2019
Autor: Tomáš Feltl

Polytechnické vzdělávání

Na gymnáziu v Poličce se snažíme využívat také polytechnický přístup ke vzdělávání. Polytechnické vzdělávání je definováno jako vzdělávání poskytující vědomosti o vědeckých principech a odvětvích výroby, znalosti z technických a jiných oborů a všeobecně technické dovednosti. Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které jsou využívány v běžném a později i pracovním životě. To je vázáno na technické myšlení jako aplikaci vědomostí, dovedností a zkušeností v členění na praktické, vizuální, intuitivní a koncepční myšlení. Cílem polytechnického vzdělávání je rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvíjet spolupráci, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit. Polytechnické vzdělávání má posilovat zájem nejen o technické, ale i o přírodovědné a environmentální obory1.

Proč 3D tisk ve škole?

Jednou z technologií, která je v rámci polytechnického vzdělávání široce použitelná, je právě 3D tisk. Možností využití 3D tisku ve školním prostředí je celá řada2. Za všechny jmenujme výraznou motivaci žáků v oblasti technického vzdělávání (navrhování, modelování, příprava tiskových dat, dodatečná úprava výtisků, …) a propojení informatiky s ostatními předměty, včetně takových jako je výtvarná výchova a hudební výchova (sochařská díla, architektura, hudební nástroje, …). Výraznou přidanou hodnotou 3D tisku je také levná tvorba učebních pomůcek. Snadno si můžeme navrhnout pomůcky přesně podle svých představ a díky nízké ceně 3D tisku si je ve větším množství vyrobit. Při výuce pak nejsme v roli demonstrátora s jedním modelem, ale všichni ve třídě pracují se sadou rozdaných modelů. Tímto způsobem je pro žáky např. objevování přírodních zákonitostí zase o něco zajímavější. Navíc řada pomůcek, které nyní používáme, není komerčně vůbec k dispozici. Bez možnosti využít 3D tisk bychom takovéto pomůcky nikdy nezískali.

Přímá spolupráce s firemním sektorem

Díky spolupráci s firmou YSoft jsme na dva roky zdarma získali dvě tiskárny Be3D eDee. Tyto tiskárny jsou určeny přímo do školního prostředí a nabízejí několik unikátních funkcí, které jsou pro školu zajímavé a napomohly zavedení 3D tisku do „života“ školy. Základem je propojení 3D tiskáren do síťového prostředí a spolupráce se serverovou platformou SafeQ. K tiskárnám se uživatelé, žáci i učitelé, přihlašují svým uživatelským jménem a heslem nebo pomocí „obědového“ čipu. Pro učitele je výborná např. možnost opakovaného tisku oblíbených modelů. Samozřejmostí je zasílání e-mailových oznámení, která uživatele informují o dokončení tiskové úlohy. Velice důležitá je i uživatelsky přívětivá správa tiskáren v rámci SafeQ. Díky tomu má škola stále přehled o jednotlivých tiskových úlohách, uživatelích, spotřebě materiálu, a tím páde o celkových nákladech na provozování 3D tiskáren.

Proč je polytechnický přístup tak důležitý?

Technologie směřují kupředu mílovými kroky. Pokud máme naše žáky připravit na svět, ve kterém budou žít, nemůžeme moderní technologie ignorovat. Naopak, musíme žákům ukazovat cestu k smysluplnému využívání těchto nových technologií. Důležité je vést žáky také k pochopení základních principů moderních technologií a z toho plynoucích omezení. A právě zde má polytechnické vzdělávání, včetně zmíněného 3D tisku, své nezastupitelné místo. Je pravděpodobné, že stejně jako je dnes pro učitele samozřejmostí práce na počítači, budou pro něj v relativně krátké době důležité také znalosti a dovednosti související s 3D tiskem.

1. Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické, environmentální) [online]. [cit. 2018-12-10]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/p-kap/podpora-polytechnickeho-vzdelavani
2. E-Mole.cz: Co může 3D tiskárna přinést škole? [online]. 2015(3-4) [cit. 2018-12-10]. ISSN ISSN 2336-5714. Dostupné z: http://www.e-mole.cz/cislo/e-mole-c-3-4