Evropská agenda dovedností

Evropská komise v červenci představila Evropskou agendu dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost.

Evropská komise představila svou novou „Evropskou agendu dovedností“ pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost. Hlavní ambicí nové agendy je umožnit všem občanům EU využít svého práva na kvalitní a inkluzivní vzdělání, a to spolu s přístupem k celoživotnímu vzdělávání a rozvoji dovedností tak, aby se každý mohl plně zapojit do chodu společnosti a úspěšně zvládl budoucí změny na trhu práce.

Žijeme v době velkých přechodů – dvojitý digitální a zelený přechod proměňuje způsob, jakým žijeme, pracujeme a interagujeme. Tato změna k cirkulární, digitalizované a klimaticky neutrální ekonomice společně s rozvojem umělé inteligence a robotizace s sebou přinese rozsáhlé změny na trhu práce. Některé existující pracovní pozice zaniknou, jiné se zásadně promění a vzniknou i pozice zcela nové. Tyto proměny akcentují potřebu EU co nejefektivněji využít veškerý talent a potenciál svých občanů. Probíhající koronavirová krize ještě více akcelerovala digitální přechod a zároveň poodhalila jisté nedostatky v oblasti digitální vybavenosti a připravenosti členských států, stejně jako nový rozměr sociálních nerovností v podobě disparity v digitální vybavenosti napříč sociálními vrstvami. Tato oblast bude jednou z klíčových, co se týče nástrah nadcházejících přechodů, a jen rozvíjení digitálních kompetencí napříč celou společností a všemi sociálními vrstvami napomůže pozitivnímu celospolečenskému budoucímu vývoji v Evropské unii.

Digitální Koalice

Jedním ze způsobů, kterým lze otázku dlouhodobého rozvoje digitálních dovedností adresovat, jsou digitální koalice. Evropská unie vede „The Digital Skills and Jobs Coalition(Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa), která sdružuje členské státy, podniky, sociální partnery, neziskové organizace a poskytovatele vzdělání, kteří se dohromady snaží zvedat úroveň digitálních kompetencí napříč Evropou. V rámci Evropské agendy dovedností jsou digitální koalice označovány za klíčový nástroj právě v rozvoji digitálních kompetencí. Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti:

  1. Digitální dovednosti pro všechnyRozvoj digitálních kompetencí u všech členů společnosti tak, aby se mohli zapojit do „digitální společnosti“.
  2. Digitální dovednosti pro pracovní sílu Rozvoj digitálních kompetencí pro digitální ekonomiku, např. „upskilling a reskilling“ (rozšiřování dovedností a rekvalifikace) zaměstnanců či uchazečů o zaměstnání.
  3. Digitální dovednosti pro ICT odborníky – Rozvoj digitálních dovedností na nejvyšší úrovni pro ICT odborníky napříč sektory.
  4. Digitální dovednosti ve vzdělávání – Přeměna současného digitálního vzdělávání. Koncipovat digitální vzdělávání jako celoživotní, průběžnou činnost. Zaměření se na digitální vzdělávací budoucích i současných učitelů.

Dalším cílem této koalice je pak snaha o co největší snížení existujících nerovností v oblasti digitálních kompetencí ve společnosti. V Evropě v současné době zároveň funguje 24 národních digitálních koalicí, přičemž letos by mělo vzniknout hned několik nových. Mezi širší cíle digitálních koalic patří i následující cíle:

  1. Posílení udržitelné konkurenceschopnosti
    • Digitální dovednosti a celoživotní vzdělávání jsou klíčové pro dlouhodobý rozvoj, udržitelnost, produktivitu a inovace, což je činí důležitým faktorem pro společnosti všech velikostí, hlavně pak pro malé a střední podniky. Zajištění potřebných kompetencí a dovednostního rozvoje zaměstnancům jim umožní pracovat efektivněji a obecně s sebou nese široké spektrum přidaných výhod. A právě zajištění těchto kompetencí umožní Evropě pojistit si své ekonomické postavení ve světě a zároveň rozvíjet svou ekonomiku k udržitelnosti za pomocí zelených a digitálních přechodů.
  2. Zajištění sociální spravedlnosti a přístupu k celoživotnímu vzdělávání
    • Široký přístup k upskilling a reskilling je vitální pro desítky miliónů pracujících, kteří se dočasně ocitli v krátkodobých pracovních pozicích či se stali nezaměstnanými bez ohledu na jejich současnou úroveň vzdělání či kvalifikaci v důsledku krize. Rekonvalescence Evropské unie z krize bude úspěšná jen v tom případě, že bude celistvá a žádné společenské skupiny nezůstanou opomenuty. Bude zapotřebí poskytnout příležitosti k rozšiřování dovedností a případným rekvalifikacím pro všechny, bez ohledu na pohlaví, rasu či etnický původ, náboženskou příslušnost, věk či jiný faktor. Jen to přispěje k transformaci a rozvoji celé evropské společnosti bez prohlubování společenských nerovností.

S rapidně se měnící společností a poptávkou po nových dovednostech je také zapotřebí plošně poskytovat příležitosti se průběžně vzdělávat po celý život. Základní vzdělávání během dospívání zůstává nepostradatelné, ale je to jen začátek života plného učení a rozvoje. Průběžné, celoživotní dovzdělávání bude jednou z charakteristik budoucnosti, v současnosti se přitom průběžně vzdělává méně než 40 % dospělých osob. Aby se tato vize průběžného celoživotního vzdělávání stala realitou, je potřeba jednak spolupráce a ochota relevantních stakeholderů, ale možná ještě více posun v celospolečenském pojetí důležitosti a přínosu vzdělávání v dospělém, pracovním životě i po opuštění školních lavic.

Autor: MŠMT

Související odkazy: