Strategie k digitalizaci ČR a Evropa

O co jde:

Strategie 2030+ je klíčový dokument pro rozvoj vzdělávací soustavy České republiky v dekádě 2020 – 2030+. Cílem je modernizovat vzdělávací systém Česka v oblasti regionálního školství, zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení, připravit ho na nové výzvy a zároveň řešit problémy, které v českém školství přetrvávají.

Odkaz na strategii: www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030.

Strategické cíle a linie:

 • Strategické cíle Strategie 2030 
  • Strategický cíl 1: Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život
  • Strategický cíl 2: Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů 
 • Strategické linie Strategie 2030: 
  • Strategická linie 1: Proměna obsahu, způsobů a hodnocení vzdělávání 
  • Strategická linie 2: Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání
  • Strategická linie 3: Podpora pedagogických pracovníků 
  • Strategická linie 4: Zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce
  • Strategická linie 5: Zvýšení financování a zajištění jeho stability

Digitální Česko

O co jde:

„Digitální Česko“ je souborem koncepcí a implementačních plánů zajišťujících předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. Jeho náplň je možné definovat pojmem: Strategie koordinované a komplexní digitalizace České republiky 2018+.

“Digitální Česko” zastřešuje tři hlavní pilíře (dílčí koncepce / strategie), které tvoří jeden logický celek s velkým počtem vnitřních vazeb, ale zároveň ve struktuře reflektují zacílení na různé příjemce a rovněž odlišnosti dané současným legislativním vymezením:

 1. Česko v digitální Evropě
 2. Informační koncepce České republiky, (Digitální veřejná správa)
 3. Koncepce Digitální ekonomika a společnost

Hlavním důvodem rozdělení materiálu do tří pilířů / dílčích koncepcí je pojmutí všech oblastí, které tvoří předpoklad k úspěšné digitalizaci České Republiky.

Odkaz na strategii: www.digitalnicesko.cz.

Provazba na vzdělávání:

Vzdělávání je ve struktuře strategie Digitální Česko v sekci 03: Hlavní cíle koncepce „Digitální ekonomika a společnost“. Konkrétně v cíli 3: Připravenost občanů na změny trhu práce, vzdělávání a rozvoj digitálních dovedností. Ten je popsán takto:

Obsahem cíle je potřeba rozvíjet relevantní schopnosti a vědomosti členů společnosti a vytvářet moderní trh práce s vysokými standardy. Klíčový je rozvoj takzvaných „digitálních dovedností “občanů, a to i v roli spotřebitel ů, jejichž práva jsou platná a aktuální i v digitální době a kteří o svých právech vědí a jsou motivováni jejich dodržování; vymáhat. Jedině tak zajistíme, aby rozvoj a ekonomický růst v této oblasti byl inkluzivní a přinášel vyšší stabilitu společnosti.

Součástí dílčích cílů jsou i opatření prevence a zmírnění negativních dopadů digitalizace a tzv. čtvrté průmyslové revoluce jak na ty občany, kteří jejich možností užívají, dále na ty, kteří jich užívají nadměrně nebo jsou na nich závislí, tak zvláště na ty, u nichž může dojít k vyloučení a vzniku nových typů menšin. Je třeba zvýšit schopnost obyvatel země podílet se na digitální ekonomice, na využívání jejích přínosů a také schopnost odolávat negativním dopadům.

Jedním z hlavních dopadů digitální ekonomiky, a především trendů automatizace, robotizace a umělé inteligence je proměna trhu práce očekávaná nejen v průmyslu či stavebnictví, ale i ve službách. A to jak z hlediska vytvoření nebo zániku různých profesí, tak i způsobu, jak bude práce vykonávaná a organizovaná. Nejde přitom jen o zmírnění negativních dopadů, ale i nově vznikající příležitosti, např. vyrovnávání nedostatku pracovních sil. V důsledku čtvrté průmyslové revoluce lze očekávat i výrazné změny v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti. Nové formy pracovních úvazků, nebo zprostředkování práce budou mít významný dopad z hlediska sociálního zabezpečení, zdanění, vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, ochrany zdraví či souladu rodinného a pracovního života. Zároveň dojde k vytvoření nových typů pracovních míst, spojených právě s těmito strukturálními změnami.

Proto je v této oblasti důležitá role státu jakožto aktéra, zajišťujícího soulad jednotlivých politik a ve výsledku zachování sociálního smíru. Důležité je přitom zapojení všech partnerů v rámci tripartity. Klíčová je hlavně modernizace počátečního vzdělávání, podpora dalšího vzdělávání a cílených rekvalifikací, nastavení podmínek na trhu práce a sociální politiky státu.

The Digital Skills and Jobs Coalition Members Charter

O co jde (v angličtině):

As digitisation speeds up, the demand for digital skills is growing in Europe. Citizens need adequate and appropriate digital skills to be empowered in a digital economy and society. Digital skills are needed at all levels: high level ICT specialist skills, user skills needed for work and employability and the skills needed by citizens more broadly. However, the supply is not able to meet increasing demand and digital skills gaps are emerging. We may lack as many as 756 000 ICT professionals by 2020. Yet youth unemployment is at almost 20%. More than a third of the labour force and, more broadly, around 45% of EU citizens are in effect digitally illiterate.

To adequately address these challenges, we need to:

 1. Educate and train more young people for digital professions so that we can create a large pool of talented young digital professionals, with increased female participation, who are work ready and can take up the growing number of unfilled vacancies for ICT professionals in Europe.
 2. Upskill and reskill the European labour force with the digital skills they need to remain productive in the jobs they have and to become employable for new ones.
 3. Modernise our education and training systems for the digital age, bringing digital skills and competences to all levels of education and training.
 4. Improve the digital skills of all citizens so that they can play an active role in modern  society, strengthening social inclusion.

 

Charta Digital Skills and Jobs Coalition je součástí digitálního kompasu v oblasti “Digital Economy”.

Odkaz na strategii: The Digital Skills and Jobs Coalition Members Charter.

Provazba na vzdělávání:

Viz bod 1. výše.

Dále se v Chartě vyzdvihuje potřeba národní strategie pro digitální dovednosti pro všechny členské státy spolu se zvláštním důrazem na podporu modernizace vzdělávání.