Více o DigiKoalici

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa, zkráceně DigiKoalice, byla v České republice ustavena 28. listopadu 2016 po vzoru iniciativ ze zahraničí.

Kdo jsme?

 • Jsme otevřené uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, ke zvýšení jejich šance uspět na trhu práce a konkurenceschopnosti české ekonomiky.
 • Jsme platforma otevřená každé organizaci, která se ztotožní s myšlenkami Memoranda. Členem se tak můžete stát jednoduše – podpisem společného Memoranda!
 • Jsme jednou z 24 existujících digitálních koalicí v Evropě a zároveň jsme členem mezinárodní platformy Digital Skills and Jobs Coalition.

Jaké jsou hlavní cíle činnosti DigiKoalice?

 • Propojujeme Digitální Česko
  • DigiKoalice napomáhá konkrétními aktivitami rozvoji digitální gramotnosti občanů ČR a za tím účelem synergicky propojuje spolupracující organizace a jejich aktivity. Pořádáme panelové diskuze, kulaté stoly, workshopy a další společná setkání, kde vytváříme prostor pro debaty a diskuze na vybraná témata. Podporuje konference, semináře a kampaně na propagaci IT oborů a digitálních kompetencí.
 • Inspirujeme Digitální Česko
  • Vyvoláváme zájem a diskuzi v kruzích odborné i laické veřejnosti na téma zvyšující se poptávky po pracovnících na digitální pracovní místa. Popularizujeme Vaše příklady aktivit v oblasti digitálního vzdělávání.
 • Podporujeme Digitální Česko
  • Svou podporou a propagací DigiKoalice zviditelňuje existující i budoucí aktivity na podporu digitálního vzdělávání a v oblasti řešení problematiky nedostatku kvalifikovaných pracovníků pro digitální pracovní místa. Nabízíme prostor na reflexi již proběhlých aktivit a projektů našich členů.

Kdo DigiKoalici založil?

 • Vznik DigiKoalice iniciovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky společně s dalšími partnery:
  • místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace,
  • Úřadem vlády zastoupeným koordinátorem digitální agendy ČR,
  • Ministerstvem práce a sociálních věcí,
  • Ministerstvem průmyslu a obchodu,
  • partnerem za ICT sektor Czech ICT Alliance.

Proč Digikoalice vznikla?

 • Digitální kompetence
  • Digitální technologie stále více zasahují přímo či nepřímo do života všech lidí v různých oblastech a digitální kompetence se čím dál více stávají základní podmínkou pro vykonávání většiny profesí.
 • Digitální vzdělávání
  • Společně pracujeme na tom, aby vzdělávání v oblasti digitálních technologií bylo aktuální, efektivní a poskytovalo každému občanu ČR příležitost rozvíjet v průběhu celého života vlastní digitální kompetence tak, aby byl úspěšný na trhu práce a byl schopen digitální technologie využívat k zajištění svých životních potřeb a spokojeného života.
 • Pozitivní změna přístupu k digitálním technologiím
  • Chceme podporovat poslání DigiKoalice jako platformy pro šíření pozitivních změn v přístupu k digitálním technologiím, ovšem s důrazem na správnou aplikaci a didaktické zakotvení požadovaných změn.
 • Podpora
  • Chceme podporovat realizaci nejrůznějších aktivit spolupráce v tematice digitálních pracovních míst, digitálního vzdělávání a v roli digitálních technologií v osobních i profesních životech občanů ČR.

Poslání – „proč existujeme“

 • Propojujeme vzdělavatele a zaměstnavatele za účelem zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR.
 • Sdružujeme klíčové hráče v oblasti digitálních technologií a podporujeme jejich spolupráci.
 • Prosazujeme pozitivní přístup k digitálním technologiím.
 • Sdílíme příklady dobré praxe a inspirujeme se.

Hodnoty – „čemu věříme“

 • Jsme přesvědčeni, že vzájemný dialog, spolupráce a otevřenost pomáhá lepšímu rozvoji a posouvá nás dopředu za společným cílem.
 • Naše hesla jsou partnerství, otevřenost, synergie.
 • Jsme přesvědčeni, že rozvoj digitálních kompetencí pomáhá k uplatnění se v současné digitální společnosti.

Vize – „čeho chceme dosáhnout“

 • Naše vize jsou formulovány ve společném Memorandu členů České národní koalice pro digitální pracovní místa.